หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
รายงานการประชุม ก.ศ.  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎระเบียบทางวินัย   
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม  
แนวทางการบริหารงานบุคคล  
โครงการสำคัญ  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มประเมินฯ  
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
สูจิบัตรการแข่นขันกีฬาและกองเชียร์เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม   18 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 2029 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2557   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3176 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3391 )
**ส่งคำสั่งเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2557   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 5695 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 2384 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ คัดเลือกสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   14 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 4195 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   11 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3031 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557   11 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 7031 )
แบบฟอร์มประกอบการแต่งตั้งฯตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง (ตามประกาศฯ ลว. 21 มี.ค. 57)   10 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1815 )
แบบฟอร์มประกอบการแต่งตั้งฯตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตามประกาศฯ ลว. 28 มี.ค. 57)   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 2192 )
ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3587 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ   8 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 7099 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอหัวข้อการทำรายงานฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 4763 )
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯผู้ประนีประนอมเพิ่มเติม   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1016 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพฯ   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3646 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2557   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 5731 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 7443 )
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 3786 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน ๒๕๕๗   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 13311 )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการศาลยุติธรรม   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2677 )
ว 30 (ป) เรื่องแนวทางปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราฯ   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 3734 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   21 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 8277 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสภาวะจิตใจฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 8193 )
รับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 7831 )
รายชื่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์ตำแหน่ง จพ.ธุรการ และ จ.ศาลฯ ระดับชำนาญงาน   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 4187 )
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ได้รับเงิน พ.ต.ก. จำนวน 19 ราย   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 4764 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2115 )
ว 171 คำสั่งปรับเงินเดือนชดเชยข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการศาลยุติธรรม   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 7170 )
ให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าจ้างตามอัตราใหม่ (กอง/สำนัก ส่วนกลาง 1 ม.ค.56 - 30 ก.ย.56)   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 12608 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๓)   10 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5595 )
ปรับชดเชย 1 ม.ค. 2557 และการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 2557   10 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 12440 )
คำสั่งฯ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ได้รับเงิน พ.ต.ก. ลงวันที่ 7 มี.ค.2557   10 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 6593 )
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ปริญญาโท)   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 21751 )
เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง รอบ 1 เมษายน 2557   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 8390 )
หลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้ประนีประนอม   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2019 )
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรมรอบ 1 เม.ย. 57   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5176 )
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2721 )
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557   3 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2920 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ   2 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2240 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เมษายน 2557   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 10186 )
กำหนดการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   24 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 9580 )
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมการเปิดทำการศาลใหม่ 3 แห่ง   5 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 6845 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2557   5 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 3569 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2557   28 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 3878 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ (เพิ่มเติม)   28 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 3758 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะฯ ตำแหน้งผู้อำนวยการ ระดับสูง (เพิ่มเติม)   27 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 3401 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบเมษายน ๒๕๕๗   26 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 16869 )
คำสั่งเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ระดฯ   26 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 8570 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   20 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 9928 )
คำสั่งบรรจุข้าราชการศาลยุติธรรม ๒ มกราคม ๒๕๕๗   20 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 10812 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2557   19 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 4582 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนในสายงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๗   7 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 4143 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะฯ ตำแหน้งผู้อำนวยการ ระดับสูง   6 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 7372 )
ประกาศวันเวลาสอบข้อเขียนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผอ.ระดับต้น พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพิ่มเติม   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 7718 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2557   24 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 7314 )
คำสั่งเลื่อนเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน   23 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 10549 )
การรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   22 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 13244 )
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งแบบคำร้องขอย้ายรอบเม.ย. 57 (กรณีศาลเิปิดทำการใหม่)   21 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 4019 )
ข่าวเลื่อนการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการประเมิน ต.เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ระดับชำนาญงาน   14 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 3047 )
ข่้าวเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น   13 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 2979 )
รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   10 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 4834 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)