หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ.  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎระเบียบทางวินัย   
โครงการสำคัญ  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
กลุ่มประเมินฯ  
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

 

 


ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2557   28 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6011 )
คำสั่งเกษียณก่อนกำหนดปี 2557   28 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 2628 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2557   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 5729 )
คำสั่งปรับเงินเดือนแรกบรรจุ สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรมที่บรรจุตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ถึง เดือฯ   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 11361 )
เตรียมการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ต.ค. 2557   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6784 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 7102 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2557   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6200 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกาฯ   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 2967 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ (เพิ่ฯ   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 2444 )
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินรางวัล ปี2557   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 11930 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และชำนาญการพิฯ   19 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 5059 )
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการศาลยุติธรรม   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 4229 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6835 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   15 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 4890 )
รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ   14 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 20235 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ   8 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 8641 )
แนวทางการดำเนินการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 ตุลาคม 2557   8 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6273 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัฯ   1 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 22660 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบตุลาคม 2557   1 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 15069 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ เข้ารับคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   30 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 5877 )
ประกาศสอบคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ   19 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 16243 )
ประกาศสอบคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับฯ   19 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10305 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งจพง.การเงินฯปฏิบัติงานและตำแหน่งจนท.ศาลฯปฏิบัติงาน   18 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 68844 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   18 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 5099 )
ประกาศเกษียณอายุราชการ ปี 2558(เกษียณวันที่ 1 ตุลาคม 2558)   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 9964 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2557   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 8385 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 13111 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชากาฯ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10498 )
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี พ.ศ. 2557   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 6092 )
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณก่อนกำหนด พ.ศ. 2557   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 3554 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เม.ย. 57 (เพิ่มเติม)   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 8394 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 7986 )
ประกาศรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557   2 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10165 )
ประกาศร้อยละ และประกาศดีเด่น ดีมาก (ผู้อำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง)   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 7778 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาฯ   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 4037 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)   24 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 3484 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม (ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ)   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 7455 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 25540 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๕๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 8183 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๔)   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5428 )
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม (เพิ่มเติม)   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5256 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ฯ   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 84397 )
ว 30 (ป) เรื่องแนวทางปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราฯ   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5035 )
กำหนดการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   24 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 12276 )
แนวทาวการดำเนินการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 ตุลาคม 2557   8 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 382 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2557   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 6086 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   20 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 6246 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2557   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5893 )
รายชื่อข้าราชการที่รับราชการมาครบ 25 ปี เพื่อเสนอขอ ร.จ.พ.   10 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 4148 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 18435 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   2 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 10856 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 49273 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการ ระดับต้น   23 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 7717 )
คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ระดับชำนาญงาน   23 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 7391 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2557   21 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6826 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2557   20 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6590 )
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2556   16 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 9472 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 10634 )
ค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 เม.ย. 57   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 15591 )
รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดัฯ   7 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6359 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้ฯ   6 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 8607 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   1 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 22066 )
ว 277 ตรวจสอบข้อมูลการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ   30 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 10833 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   29 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 4316 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


แนวทาวการดำเนินการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 ตุลาคม 2557
แนวทาวการดำเนินการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 ตุลาคม 2557
  :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1021 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)