หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ผู้กำกับดูแล สำนัก ก.ศ.  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
การดำเนินการทางวินัย  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   24 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 2319 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะและสอบข้อเขียนฯ ผู้อำนวยการ ระดับสูง(เพิ่มเติม)   23 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 3958 )
คู่มือคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2558   23 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 2542 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม 2558 (เพิ่มเติม)   20 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 27059 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะและสอบข้อเขียนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   17 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 7729 )
การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม   17 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 3992 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   16 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 8844 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16-2558   13 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 7395 )
ตรวจสอบข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม 1 ต.ค. 58   11 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 8980 )
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรม รอบตุลาคม 2558   10 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 4371 )
ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทัฯ   10 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 3557 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม 2558 (เพิ่มเติม)   6 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 20278 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค. ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   6 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 4252 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ฯ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   5 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 2412 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   4 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 11701 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)   30 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 12881 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2558   30 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 6232 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนิติกรฯ   29 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 8372 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ   29 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 2786 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญกฯ   27 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 6773 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ   22 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 5905 )
หนังสือเวียนที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๒๐ เรื่อง รายชื่อกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรฯ   22 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 3901 )
ผลการเลือกซ่อมกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม   22 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 2326 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์โดยฯ   21 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1503 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   21 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 3571 )
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการศาลยุติธรรม ที่สัญญาจ้างสิ้นสุด 30 กันยายน 2558 และจะต้องต่อสัญญาจ้าง   21 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 27005 )
ประกาศร้อยละ และประกาศดีเด่น ดีมาก (ประเภทอำนวยการ) รอบ 1 เมษายน 2558   21 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 8369 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   20 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1651 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม ๒๕๕๘   19 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 11297 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนฯ   19 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 11598 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมฯ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) [1089/2558]   19 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 3670 )
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2558   16 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 8189 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2558   15 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 4890 )
ข่าวเลือกซ่อม กศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม   15 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1842 )
การมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติราชการแทน   14 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 4312 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมฯ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) [1050/2558]   12 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 4911 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ได้รับเงินเพิ่มฯ   12 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 5700 )
การอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวงานโครงการของสำนักงานศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   12 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 7497 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ   9 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 4376 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2558   7 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 4591 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ   6 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 6430 )
แต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 4993 )
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ และการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครฯ   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 2926 )
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ undo   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1730 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   2 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 18813 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนฯ   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 5858 )
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวงานโครงการของสำนักงานศาลยุติธรรม ข่าวด่วน   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 8520 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข.ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   29 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 10477 )
การหาเสียงเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม และแบบฟอร์มแฯ   28 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2003 )
การให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุฯ   25 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 8849 )
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถฯ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2389 )
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 3720 )
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงฯ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 986 )
แก้ไขอัตราเงินเดือนการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมและแก้ไขอัตราเงินเดือนการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแฯ   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 6634 )
หนังสือประทับตราเรื่อง การแนะนำตัว เผยแพร่ประวัติการรับราชการ ผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ฯ   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2991 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 8760 )
การให้ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับเงินฯ   21 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 7430 )
การอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 9464 )
ประกาศเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 10387 )
การลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2558   16 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 17052 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๙)   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 3883 )
สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2558   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 5155 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม   11 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2260 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   10 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 14407 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม   10 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1919 )
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2558   9 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 13441 )
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เมษายน 2558   8 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 13088 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2558   8 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 5386 )
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ"   7 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2287 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 9 เดือนกันยายน 2558   3 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 5491 )
การยื่นขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e - pension ล่วงหน้าสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2558   1 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2316 )
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการของสำนักงานศาลยุติธรรม   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3350 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ได้รับเงินเพิ่มสำหฯ   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4629 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ   28 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 7837 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ได้รับเงินเพิ่มสำหฯ   28 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4624 )
การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 ตุลาคม 2558   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5137 )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถฯ   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3692 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานศาลยุติธรรม   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2623 )
การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม 1 ตุลาคม 2558   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 7180 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   21 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 25988 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๘)   18 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 6082 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญกาฯ   17 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 6534 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ   14 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3217 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (เพิ่มเติม)   14 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3799 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   10 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 12463 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม 2558   10 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 6599 )
การตรวจสอบจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม   8 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 16833 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ   7 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5435 )
การขอรับเงิน กสจ. ของลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก ที่เกษียณอายุ ปี 2558   7 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1817 )
ตรวจสอบรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558   7 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 10622 )
รายงานการปฏิบัติงานและจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม   30 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 18381 )
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม (โควตา) รอบ 1 เมษายน 2558   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 18259 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบตุลาคม 2558   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 15307 )
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2558 Update 21 ก.ค. 58   21 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 9027 )
การแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหฯ   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5856 )
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2558   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 7938 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 29209 )
- ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเฯ   15 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 6679 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2558   10 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 7437 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 53268 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4468 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธได้รับเงินรางวัลประจำปี 2558   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 13890 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๗)   8 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5052 )
ปรับเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ธันวาคม 2557)   30 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 30436 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้นของสำนักงานศาลยุติธรรม รุ่นที่ฯ   26 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 6300 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ   26 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 9289 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กําหนดวัน เวลา สถานทีฯ   26 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 7550 )
รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   23 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 9276 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 6626 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   19 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 22452 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 7370 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2558   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 5506 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 3515 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ และนำเสนอหัวข้อการทำรายงานส่วนบุคคลใฯ   8 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 8419 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2558   8 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 5321 )
ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2557   5 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 8604 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 9729 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   29 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 8229 )
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น Undo   27 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2793 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนฯ   26 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 10512 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2558   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 8614 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคฯ   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 9477 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 15513 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรม   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 13260 )
ผลการประชุม ก.ศ. 6/2558   11 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 7041 )
แบบสอบถามจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 4342 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   7 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 6718 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2558   7 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 4041 )
แจ้งข่าวการขอเครื่องราชฯ ของผู้ประนีประนอม   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2308 )
ตรวจสอบข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราว รอบ เมษายน 2558   27 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 5540 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   27 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 10372 )
การจัดคนลงตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดในศาลเปิดใหม่   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 9846 )
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 25 เมษายน 2558   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1850 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม รอบเมษายน 2558   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 43124 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม 1 เม.ย. 58   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 14254 )
สูจิบัตร กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (กีฬาฯครั้งที่ 13) ประจำปี 2558   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2302 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผอ.ระดับต้น (รฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 9810 )
ประกาศรับสมัครข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 7236 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 4 เดือนเมษายน 2558   7 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 4568 )
ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557   3 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 24878 )
การมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฎิบัติราชการแทน   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 4308 )
ตรวจสอบรายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาปี 2558   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 4557 )
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรมรอบ 1 เมษายน 2558   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 2661 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ 6)   24 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6124 )
ซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน รอบ เมษายน 2558   13 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 7834 )
หนังสือเวียนสำนักงานศาลฯ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น   12 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 3525 )
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ (ฉบับที่ ๔)   11 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6087 )
โควตาลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมษายน 2558   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 5451 )
ประกาศรับสมัครผู้เขัารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการ ระดับต้น   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 5732 )
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   3 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6116 )
รายละเอียดกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ   3 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1289 )
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวัฒธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ   3 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 913 )
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ได้รับเงินเพิ่มฯ (พ.ต.ก.)   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6371 )
จดหมายข่าวจาก อ.ก.ศ.สงเสริมจริยธรรม ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 3262 )
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เมษายน 2558   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6192 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 4268 )
ผลการเลือกตั้ง ก.ศ.   26 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3135 )
การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม   26 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 4287 )
การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เมษายน 2558)   25 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 5793 )
จดหมายข่าวจาก อ.ก.ศ.สงเสริมจริยธรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 4649 )
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมการเปิดทำการศาลใหม่   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 21056 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2558   19 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 7167 )
จดหมายข่าวจาก อ.ก.ศ.สงเสริมจริยธรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือนม.ค.2558   17 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 4897 )
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรฯ   11 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 12222 )
ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   10 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 15054 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   10 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3302 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2558   4 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 5491 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบเมษายน 2558   2 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 13216 )
รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะบรรจุเข้ารับราชการ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)   30 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 8405 )
เรียกรายงานตัว(เพิ่มเติม)   28 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 10150 )
เรียกรายงานตัว(เพิ่มเติม)   26 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 14299 )
ข่าวย้ายรอบตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม)   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 17541 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัฯ   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 5725 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 8057 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 2312 )
ตรวจสอบรายชื่อการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 2857 )
ข่าวย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 5084 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 4566 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม 2557(เพิ่มเติม)   14 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 30285 )
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494   13 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1767 )
การกลับไปใช้สิทธิิในบำเหน็จบำนาญฯ (UNDO)   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 4598 )
ข่าวการย้ายข้าราชการรอบตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม)   29 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 20277 )
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันในตำแหน่งเจ้าพนัฯ   29 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 2014 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 4516 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ได้รับเงิน พ.ต.ก. จำนวน 26 ราย   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 5727 )
ว 120(ป) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557   23 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 4219 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ภาค ข. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ   18 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 9347 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   15 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 9270 )
ประกาศรับสมัครย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   8 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 13733 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติฯ   8 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 21376 )
แนวทางและคู่มือการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 3959 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 6096 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการฯ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 9667 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 4830 )
ข่าวย้ายรอบตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม)   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 23274 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 6828 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 6311 )
มาตราการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ ผลงานของบุคคล และการลอกเลียนผลงานในฯ   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 4056 )
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3685 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 7687 )
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   18 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3140 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรมฯ   13 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 5589 )
ข่าวค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 ต.ค. 2557   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 5103 )
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 8623 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 5289 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 4481 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ฯ เปลี่ยนสายงานตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการและนิติกรฯ   4 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 28708 )
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และชำนาญการพฯ   3 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 2712 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และชำนาญฯ   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7907 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8578 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 2370 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8041 )
ค่าตอบแทนพนักงานราชการศาลยุติธรรม (ด่วนที่สุด)   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 6273 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 2285 )
ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   27 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 4922 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม รอบตุลาคม 2557   27 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 23604 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักฯ   24 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 19042 )
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   22 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 6756 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว ศาลแขวงเชียงฯ   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3700 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8319 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5799 )
ประกาศรายชื่อฯ ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)   17 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5553 )
ข่าวการประชุมอนุ ก.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรม   17 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3934 )
รับสมัครคัดเลือกฯ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5397 )
ว 691 แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2557   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7224 )
การมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฎิบัติราชการแทน   14 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3835 )
ประกาศรายชื่อสอบเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติกฯ   13 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7048 )
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ ระดับสูง   13 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1650 )
รับสมัครพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   10 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 4698 )
ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   9 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3276 )
ข่าวสำนัก ก.ศ. (รับโอนข้าราชการ)   9 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8421 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   7 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 24169 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง และวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลืฯ   7 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8526 )
การอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 14038 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญฯ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 5438 )
การดำเนินการกรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 6457 )
ตรวจสอบข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ รอบ 1 ต.ค. 2557   19 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 8787 )
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 4290 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งจพง.การเงินฯ ปฏิบัติงานและตำแหฯ   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 38340 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม   15 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 13100 )
ระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พ.ศ. 2557   12 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 8764 )
ประกาศโควตา รอบ 1 ตุลาคม 2557   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 22079 )
ประกาศเกษียณอายุราชการ ปี 2558(เกษียณวันที่ 1 ตุลาคม 2558)   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 17012 )
ว 30 (ป) เรื่องแนวทางปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราฯ   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 6357 )
ข่าวเลือก ก.ศ   21 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 68 )
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถฯ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 92 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกและผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทข้าราชการศฯ   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1235 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2558   11 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 4312 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2558   30 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1417 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2558   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4937 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2558   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 6128 )
ผลการประชุม ก.ศ. 4/2558   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 3526 )
ผลการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 2370 )
ข่าวเลือก ก.ศ.   17 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 2723 )
ประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.ศ.   9 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3470 )
ข่าวเลือก ก.ศ.   6 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3170 )
แนวทางในการหาเสียงเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม   5 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 2147 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบเมษายน 2558 (กรณีศาลเปิดทำการ 1 เมษายน 2558)   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 10577 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2558   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 5300 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 21/2557   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 3356 )
ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (เฉพาะราย)   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 642 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 20/2557   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 8002 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 19/2557   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 6625 )
เปลี่ยนแปลงรายชื่อฯผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3352 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2558
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2558
  :: วันที่ 2 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 573 )
แนวทางการหาเสียงเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
แนวทางการหาเสียงเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 361 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)