หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ.  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม  
กฎระเบียบทางวินัย   
แนวทางการบริหารงานบุคคล  
โครงการสำคัญ  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มประเมินฯ  
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

 


เตรียมความพร้อมสอบแข่งขัน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 


ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ประกาศสอบคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ   19 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10846 )
ประกาศสอบคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับฯ   19 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 6635 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งจพง.การเงินฯปฏิบัติงานและตำแหน่งจนท.ศาลฯปฏิบัติงาน   18 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 47236 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   18 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 3456 )
ประกาศเกษียณอายุราชการ ปี 2558(เกษียณวันที่ 1 ตุลาคม 2558)   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 7723 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2557   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 7305 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10566 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชากาฯ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 8779 )
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี พ.ศ. 2557   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 5431 )
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณก่อนกำหนด พ.ศ. 2557   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2647 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เม.ย. 57 (เพิ่มเติม)   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 6896 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 7693 )
ประกาศรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557   2 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 9570 )
ประกาศร้อยละ และประกาศดีเด่น ดีมาก (ผู้อำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง)   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 7370 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาฯ   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 3893 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)   24 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 3359 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม (ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ)   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 7249 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 24788 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๕๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 7991 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๔)   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5294 )
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม (เพิ่มเติม)   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 4991 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ฯ   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 70816 )
ว 30 (ป) เรื่องแนวทางปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราฯ   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 4809 )
กำหนดการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   24 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 11630 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2557   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 5859 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   20 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 6025 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2557   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5793 )
รายชื่อข้าราชการที่รับราชการมาครบ 25 ปี เพื่อเสนอขอ ร.จ.พ.   10 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 4061 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 18182 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   2 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 10630 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 48783 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการ ระดับต้น   23 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 7633 )
คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ระดับชำนาญงาน   23 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 7287 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2557   21 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6748 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2557   20 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6526 )
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2556   16 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 9283 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 10463 )
ค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 เม.ย. 57   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 15279 )
รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดัฯ   7 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6252 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้ฯ   6 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 8443 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   1 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 21777 )
ว 277 ตรวจสอบข้อมูลการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ   30 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 10651 )
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   29 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 4217 )
แบบฟอร์มประกอบการแต่งตั้งฯตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   24 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3658 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)