สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

การดำเนินการทางวินัย
วินัยข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
 1. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๗ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 5. คำอธิบายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 6. แบบบันทึกถ้อยคำของพยาน (แบบดว. ๓)
 7. แบบบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบดว. ๔)
 8. แบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบดว. ๕)
 9. แบบรายงานการสอบสวน (แบบดว. ๖)
 10. แผนผังการดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ. พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 1. คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ๑๑๘/๒๕๔๕ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย
 2. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑ (ใช้กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
 3. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑ (ใช้กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
 4. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 5. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 6. ตัวอย่าง บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒) (ให้แจ้งเฉพาะการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕)
 7. บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓)
 8. รายงานการสอบสวน (แบบ สว.๖) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 9. ตัวอย่าง คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ลูกจ้าง)
 10. ตัวอย่าง คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ลูกจ้าง)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ เรื่อง วิธีการก่อนการดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 2. แนวการลงโทษทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙
 3. แนวการลงโทษลูกจ้างสำนักงานศาลยุติธรรม
 4. น้ำตาบนเส้นทางการลงโทษ
 5. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๗ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 6. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 7. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๑
 8. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๒
 9. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๓
 10. คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑
 11. เอกสารการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสอบสวนวินัย
คู่มือมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
ระเบียบ ก.ศ.
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 2. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 4. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 5. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551
 10. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
 11. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
 12. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559
 13. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การอ้างถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้หมายถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ 3/2544 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 10 ลงมา พ.ศ. 2544
 3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่องการเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2535) เทียบกับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2551) พ.ศ. 2552
 4. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
 1. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๒๙(ป) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ปรับปรุงสัญญา ลักษณะงาน และคู่มือฯ
 2. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๑(ป) ลงวันที่ ๒๓ พฤจิกายน ๒๕๕๙ การจ้างดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
 3. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๖(ป) ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ การจ้างดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
 4. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๗(ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การจ้างดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
 5. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๕๐๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับดคีผู้ประกัน
หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ระเบียบ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม‏
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การอ้างถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้หมายถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 4. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2)
 5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 3)
 6. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 4)
 7. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 5)
รายงานการประชุม [สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)]
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)]

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ