หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
กฎ ระเบียบ การดำเนินการทางวินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

 


 
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2558   7 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 733 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ   6 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 3096 )
แต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 3683 )
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ และการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครฯ   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 2417 )
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ undo   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1320 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   2 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 17081 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนฯ   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 5030 )
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวงานโครงการของสำนักงานศาลยุติธรรม ข่าวด่วน   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 7747 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข.ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   29 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 9470 )
การหาเสียงเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม และแบบฟอร์มแฯ   28 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1944 )
การให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุฯ   25 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 8343 )
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถฯ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2246 )
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 3586 )
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงฯ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 879 )
แก้ไขอัตราเงินเดือนการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมและแก้ไขอัตราเงินเดือนการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแฯ   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 6410 )
หนังสือประทับตราเรื่อง การแนะนำตัว เผยแพร่ประวัติการรับราชการ ผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ฯ   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2892 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 8223 )
การให้ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับเงินฯ   21 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 7122 )
การอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 8962 )
ประกาศเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 9836 )
การลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2558   16 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 16489 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๙)   15 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 3788 )
สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2558   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 5065 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม   11 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2191 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   10 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 12990 )
ข่าวเลือกซ่อม ก.ศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม   10 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1879 )
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2558   9 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 13350 )
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เมษายน 2558   8 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 12839 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2558   8 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 5178 )
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ"   7 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2251 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 9 เดือนกันยายน 2558   3 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 5294 )
การยื่นขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e - pension ล่วงหน้าสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2558   1 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2279 )
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการของสำนักงานศาลยุติธรรม   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3268 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ได้รับเงินเพิ่มสำหฯ   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4551 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ   28 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 7689 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ได้รับเงินเพิ่มสำหฯ   28 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 4548 )
การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 ตุลาคม 2558   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5044 )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถฯ   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3566 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานศาลยุติธรรม   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 2528 )
การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม 1 ตุลาคม 2558   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 7039 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   21 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 25657 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๘)   18 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 6022 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญกาฯ   17 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 6291 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ   14 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3162 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (เพิ่มเติม)   14 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 3744 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   10 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 12219 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม 2558   10 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 6433 )
การตรวจสอบจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม   8 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 16224 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ   7 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 5328 )
การขอรับเงิน กสจ. ของลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก ที่เกษียณอายุ ปี 2558   7 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1765 )
ตรวจสอบรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558   7 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 10388 )
รายงานการปฏิบัติงานและจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม   30 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 17768 )
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม (โควตา) รอบ 1 เมษายน 2558   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 18004 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบตุลาคม 2558   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 15151 )
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2558 Update 21 ก.ค. 58   21 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 8967 )
การแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหฯ   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 5801 )
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2558   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 7853 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ   16 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 28632 )
- ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเฯ   15 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 6577 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2558   10 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 7359 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 52273 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4342 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธได้รับเงินรางวัลประจำปี 2558   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 13841 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๗)   8 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4970 )
ปรับเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (1 ธันวาคม 2557)   30 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 30243 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้นของสำนักงานศาลยุติธรรม รุ่นที่ฯ   26 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 6146 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ   26 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 8604 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กําหนดวัน เวลา สถานทีฯ   26 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 7206 )
รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   23 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 9081 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ   22 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 6427 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   19 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 22257 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 7090 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2558   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 5453 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 3496 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ และนำเสนอหัวข้อการทำรายงานส่วนบุคคลใฯ   8 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 8355 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2558   8 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 5218 )
ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2557   5 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 8477 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น   2 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 9626 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   29 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 8060 )
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น Undo   27 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2766 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนฯ   26 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 10365 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2558   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 8562 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคฯ   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 9390 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 15387 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรม   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 13033 )
ผลการประชุม ก.ศ. 6/2558   11 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 7005 )
แบบสอบถามจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 4228 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   7 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 6516 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2558   7 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 3955 )
แจ้งข่าวการขอเครื่องราชฯ ของผู้ประนีประนอม   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2283 )
ตรวจสอบข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราว รอบ เมษายน 2558   27 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 5499 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   27 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 10211 )
การจัดคนลงตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดในศาลเปิดใหม่   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 9690 )
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 25 เมษายน 2558   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1828 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม รอบเมษายน 2558   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 42695 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม 1 เม.ย. 58   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 14132 )
สูจิบัตร กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (กีฬาฯครั้งที่ 13) ประจำปี 2558   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2292 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผอ.ระดับต้น (รฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 9767 )
ประกาศรับสมัครข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 7158 )
จดหมายข่าวจริยธรรมครั้งที่ 4 เดือนเมษายน 2558   7 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 4488 )
ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557   3 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 24799 )
การมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฎิบัติราชการแทน   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 4273 )
ตรวจสอบรายชื่อขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาปี 2558   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 4534 )
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรมรอบ 1 เมษายน 2558   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 2626 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ 6)   24 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6015 )
ซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน รอบ เมษายน 2558   13 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 7791 )
หนังสือเวียนสำนักงานศาลฯ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับต้น   12 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 3454 )
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ (ฉบับที่ ๔)   11 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6014 )
โควตาลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมษายน 2558   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 5407 )
ประกาศรับสมัครผู้เขัารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการ ระดับต้น   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 5685 )
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   3 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6016 )
รายละเอียดกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ   3 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1283 )
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวัฒธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ   3 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 911 )
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ได้รับเงินเพิ่มฯ (พ.ต.ก.)   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6325 )
จดหมายข่าวจาก อ.ก.ศ.สงเสริมจริยธรรม ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 3186 )
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เมษายน 2558   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 6143 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 4219 )
ผลการเลือกตั้ง ก.ศ.   26 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3119 )
การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม   26 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 4250 )
การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เมษายน 2558)   25 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 5752 )
จดหมายข่าวจาก อ.ก.ศ.สงเสริมจริยธรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 4561 )
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมการเปิดทำการศาลใหม่   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 20943 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2558   19 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 7143 )
จดหมายข่าวจาก อ.ก.ศ.สงเสริมจริยธรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือนม.ค.2558   17 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 4751 )
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรฯ   11 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 12093 )
ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   10 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 14892 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   10 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3266 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2558   4 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 5464 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบเมษายน 2558   2 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 13167 )
รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะบรรจุเข้ารับราชการ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)   30 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 8311 )
เรียกรายงานตัว(เพิ่มเติม)   28 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 10028 )
เรียกรายงานตัว(เพิ่มเติม)   26 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 14224 )
ข่าวย้ายรอบตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม)   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 17358 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัฯ   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 5638 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 7988 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 2298 )
ตรวจสอบรายชื่อการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 2844 )
ข่าวย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 5063 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 4529 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม 2557(เพิ่มเติม)   14 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 30031 )
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494   13 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1762 )
การกลับไปใช้สิทธิิในบำเหน็จบำนาญฯ (UNDO)   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 4551 )
ข่าวการย้ายข้าราชการรอบตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม)   29 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 19374 )
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันในตำแหน่งเจ้าพนัฯ   29 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1996 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 4447 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งนิติกร ได้รับเงิน พ.ต.ก. จำนวน 26 ราย   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 5680 )
ว 120(ป) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557   23 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 4175 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ภาค ข. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ   18 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 9292 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   15 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 9233 )
ประกาศรับสมัครย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   8 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 13675 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติฯ   8 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 21190 )
แนวทางและคู่มือการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2557   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 3944 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 6036 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการฯ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 9427 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 4791 )
ข่าวย้ายรอบตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม)   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 22977 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 6748 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 6266 )
มาตราการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ ผลงานของบุคคล และการลอกเลียนผลงานในฯ   25 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 4044 )
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3644 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 7639 )
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   18 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3105 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรมฯ   13 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 5544 )
ข่าวค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 ต.ค. 2557   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 5066 )
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 8565 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 5247 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 4431 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ฯ เปลี่ยนสายงานตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการและนิติกรฯ   4 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 28529 )
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และชำนาญการพฯ   3 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 2702 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และชำนาญฯ   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7894 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับต้น   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8509 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 2344 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7992 )
ค่าตอบแทนพนักงานราชการศาลยุติธรรม (ด่วนที่สุด)   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 6247 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 2216 )
ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   27 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 4889 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม รอบตุลาคม 2557   27 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 23354 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักฯ   24 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 18983 )
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   22 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 6740 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว ศาลแขวงเชียงฯ   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3677 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8278 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   21 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5743 )
ประกาศรายชื่อฯ ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)   17 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5519 )
ข่าวการประชุมอนุ ก.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรม   17 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3906 )
รับสมัครคัดเลือกฯ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5335 )
ว 691 แจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2557   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7200 )
การมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฎิบัติราชการแทน   14 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3801 )
ประกาศรายชื่อสอบเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติกฯ   13 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 6919 )
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ ระดับสูง   13 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1645 )
รับสมัครพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   10 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 4612 )
ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   9 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3247 )
ข่าวสำนัก ก.ศ. (รับโอนข้าราชการ)   9 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8175 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   7 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 24099 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง และวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลืฯ   7 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 8467 )
การอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 14000 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญฯ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 5420 )
การดำเนินการกรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 6445 )
ตรวจสอบข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ รอบ 1 ต.ค. 2557   19 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 8773 )
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 4276 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งจพง.การเงินฯ ปฏิบัติงานและตำแหฯ   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 38270 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม   15 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 13021 )
ระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พ.ศ. 2557   12 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 8551 )
ประกาศโควตา รอบ 1 ตุลาคม 2557   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 22018 )
ประกาศเกษียณอายุราชการ ปี 2558(เกษียณวันที่ 1 ตุลาคม 2558)   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 16364 )
ว 30 (ป) เรื่องแนวทางปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราฯ   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 6283 )
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถฯ   23 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 73 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกและผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทข้าราชการศฯ   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1199 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2558   11 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 4265 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2558   30 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1388 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2558   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 4902 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2558   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 6105 )
ผลการประชุม ก.ศ. 4/2558   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 3507 )
ผลการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 2360 )
ข่าวเลือก ก.ศ.   17 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 2716 )
ประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.ศ.   9 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3444 )
ข่าวเลือก ก.ศ.   6 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3161 )
แนวทางในการหาเสียงเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม   5 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 2141 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบเมษายน 2558 (กรณีศาลเปิดทำการ 1 เมษายน 2558)   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 10550 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2558   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 5286 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 21/2557   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 3340 )
ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (เฉพาะราย)   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 586 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 20/2557   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 7974 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 19/2557   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 6578 )
เปลี่ยนแปลงรายชื่อฯผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 3334 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 18/2557   24 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 6097 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2558
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2558
  :: วันที่ 2 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 472 )
แนวทางการหาเสียงเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
แนวทางการหาเสียงเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 338 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)