สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม โทร.02-5128161-4 โทรสาร 02-5128165ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 1. ว่าด้วยการมอบอำนาจของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2551
 2. ว่าด้วยการมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545
 3. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2547
 4. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกกรรมการ ก.บ.ศ. กรรมการ ก.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ ก.ศ. พ.ศ. 2547
 5. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและลูกจ้างสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549
 6. ว่าด้วยคณะกรรมการอบรมและพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล พ.ศ.2551
 8. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554
 11. ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรมของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556
 12. ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 13. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน การฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
 1. ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
 2. ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
 3. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 4. ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 5. ว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 6. ว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 7. ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 10. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 11. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551
 12. ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
 13. ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
 14. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559
 15. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
 1. เรื่อง การอ้างถึงตำแหน่งหรื่อส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้หมายถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 10 ลงมา
 3. เรื่อง การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 4. เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)
 6. เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3)
 7. เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4)
 8. เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5)
 9. เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 10. เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 2)
การพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น
 1. แนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการศาลยุติธรรมใหม่
 2. การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว77 (ป)/2551
 3. แนวทางในการพิจารณาผลงาน (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ว 91 (ป)/2554
 4. แนวทางในการพิจารณาผลงาน (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ว96 (ป)/2554
 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกฯ ว26 (ป)/2558
 6. มาตรการป้องกันการลอกเลียนผลงานฯ ว 167/2546
 7. มาตรการป้องกันการลอกเลียนผลงานฯ (เพิ่มเติม) ว 187/2546
 8. การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับ 3 มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลฯ ว 126/2548
 9. การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับ 3 มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลฯ (เพิ่มเติม) ว 146/2549
 10. การจัดกลุ่มสายงานที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ว 11(ป)/2554
 11. การแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว494/2558
 12. การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับ 3 มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลฯ (เพิ่มเติม) ว 35(ป)/2560
 13. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 14. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 15. การแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการและแนวทางในการพิจารณาผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น
 16. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกฯ ระดับอาวุโส (ตำแหน่งนายช่างโยธา นายช่างศิลป์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา) ว 165 (ป)
 17. แบบประเมินบุคคลและผลงาน ระดับอาวุโส (ตำแหน่งนายช่างโยธา นายช่างศิลป์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา) แนบท้าย ว 165 (ป)
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ
 1. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
 4. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
 7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม ว105(ป)/2553
 8. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ว230(ป)/2544
 9. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ว11/2554
 10. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม ว124(ป)/2554
 11. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม ว26(ป)/2556
 12. ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว ว86(ป)/2557
 13. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษลุกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม ว 49(ป)/2557
 14. การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ว 47/2558
การบริหารพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 1. หลักเกณฑ์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานฯ
 2. หลักเกณฑ์ เริ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการศาลยุติธรรมและแบบสัญญาจ้าง
 3. หลักเกณฑ์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 4. หลักเกณฑ์ เรื่อง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 5. หลักเกณฑ์ เรื่อง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)
 6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับพนักงานราชการ ว 22(ป)/2557
 7. หลักเกณฑ์ เรื่อง เครื่องแบบปกติ และเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการศาลยุติธรรม และหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงพนักงานราชการศาลยุติธรรม
อื่น ๆ
 1. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 2. การใช้บังคับระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ฯ และระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ
 3. การรายงานข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นความ
 4. หลักเกณฑ์การช่วยราชการ การเดินทางไปราชการ และการผัดการเดินทางไปราชการฯ
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ ก.ศ. พ.ศ. 2547
 6. หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเลือกกรรมการหรืออนุกรรมการใดฯ
 7. แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการหาเสียง
 8. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการฯ
 9. ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง
 10. แนวทางปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม
การดำเนินการทางวินัย
วินัยข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
 1. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๗ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 5. คำอธิบายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 6. แบบบันทึกถ้อยคำของพยาน (แบบดว. ๓)
 7. แบบบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบดว. ๔)
 8. แบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบดว. ๕)
 9. แบบรายงานการสอบสวน (แบบดว. ๖)
 10. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
 11. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และแบบแจ้งตำแหน่งกรรมการ
 12. ตัวอย่าง คำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 13. ตัวอย่าง คำสั่งงดโทษ
 14. ตัวอย่าง คำสั่งยุติเรื่อง
 15. แผนผังการดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ. พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 1. คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ๑๑๘/๒๕๔๕ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย
 2. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑ (ใช้กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
 3. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑ (ใช้กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
 4. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 5. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 6. ตัวอย่าง บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒) (ให้แจ้งเฉพาะการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕)
 7. บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓)
 8. รายงานการสอบสวน (แบบ สว.๖) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 9. ตัวอย่าง คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ลูกจ้าง)
 10. ตัวอย่าง คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ลูกจ้าง)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ เรื่อง วิธีการก่อนการดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 2. แนวการลงโทษทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙
 3. แนวการลงโทษลูกจ้างสำนักงานศาลยุติธรรม
 4. น้ำตาบนเส้นทางการลงโทษ
 5. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๗ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 6. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 7. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๑
 8. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๒
 9. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๓
 10. คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑
 11. เอกสารการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสอบสวนวินัย
 12. คู่มือการมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม
หนังสือรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. สารบัญ และสรุปกิจกรรมของ ก.ศ. รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน้าที่ 1-12)
 2. ส่วนที่ 1 (หน้าที่ 13-35)
 3. ส่่วนที่ 2 (หน้าที่ 36-72)
 4. ส่วนที่ 2 (ต่อ) (หน้าที่ 73-92)
 5. ส่วนที่ 3 (หน้าที่ 93-100)
 6. หนังสือที่ ศย 004/ว54 เรื่อง ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการแบ่งงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) ลว. 25 ม.ค. 2560
 7. หนังสือที่ ศย 004/ว155 เรื่อง แผนอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรม ลว. 1 มี.ค. 2560
 8. หนังสือที่ ศย 004/ว211ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ (ฉบับที่ 4) ลว. 31 มี.ค. 2560
 9. หนังสือที่ ศย 004/ว219 เรื่อง ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) ลว. 31 มี.ค. 2560
 10. หนังสือที่ ศย 004/ว315 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ลว. 18 พ.ค. 2560
 11. หนังสือที่ ศย 004/ว35 (ป) เรื่อง การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับ 3 (ระดับปฏิบัติการ) มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง(เพิ่มเติม) ลว. 30 พ.ค. 2560
 12. หนังสือที่ ศย 004/ว421 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ลว. 6 ก.ค. 2560
 13. หนังสือที่ ศย 004/ว422 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ลว. 6 ก.ค. 2560
 14. หนังสือที่ ศย 004/ว47(ป) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการและแนวทางในการพิจารณาผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลว. 6 ก.ค. 2560
 15. หนังสือที่ ศย 004/ว473 เรื่อง การปรับปรุงระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 27 ก.ค. 2560
 16. หนังสือที่ ศย 004/ว72 (ป) เรื่อง การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของข้าราชการศาลยุติธรรม ในสำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ลว. 20 ก.ย. 2560
 17. หนังสือที่ ศย 004/ว633 เรื่อง ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) ลว. 26 ก.ย. 2560
คู่มือมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาตรฐานกลางของข้าราชการศาลยุติธรรมสำหรับหน่วยงานศาล
ระเบียบ ก.ศ.
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 2. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 4. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 5. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
 11. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
 12. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559
 13. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การอ้างถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้หมายถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ 3/2544 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 10 ลงมา พ.ศ. 2544
 3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่องการเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2535) เทียบกับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2551) พ.ศ. 2552
 4. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การรายงานผลการดำเนินงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รายไตรมาส
การรายงานผลการดำเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน รายไตรมาส (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
คู่มือ
แบบฟอร์ม
การขออัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรม/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
 2. แบบฟอร์ม บันทึกเพิ่มเติมแก้ไขต่อท้ายสัญญาจ้าง
 3. ตัวอย่าง การตกลงเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 4. ตัวอย่าง บันทึกต่อท้ายสัญญา 3 ฝ่าย
 5. สัญญาจ้างเหมาบริการ แทนได้ เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต์
 6. สัญญาจ้างเหมาบริการแทนไม่ได้ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 7. แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งรายงานสรุปผลโครงการฯ
 8. การคำนวณค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับ และหลักประกันเงินสด
ลูกจ้างชั่วคราว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
 1. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานบังคับคดีนายประกันของสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. แบบประเมินความพึงพอใจลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มประสิทธิภาพ
 3. แบบประเมินความพึงพอใจลูกจ้างชั่วคราว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค
 4. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม
 5. คำอธิบายวิธีกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ
 6. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
หนังสือเวียน
โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
 1. เอกสารหมายเลข 3 หนังสือแจ้งรายงานสรุปผลโครงการ
 2. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๐๔/ว๗๓ (ป) ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ อนุมัติการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๒๙(ป) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ปรับปรุงสัญญา ลักษณะงาน และคู่มือฯ
 4. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๑(ป) ลงวันที่ ๒๓ พฤจิกายน ๒๕๕๙ การจ้างดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
 5. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๖(ป) ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ การจ้างดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
 6. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๗(ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การจ้างดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน
 7. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๕๐๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับดคีผู้ประกัน
หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ระเบียบ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม‏
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การอ้างถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้หมายถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 4. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2)
 5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 3)
 6. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 4)
 7. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 5)
 8. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 6)
 9. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 7)
รายงานการประชุม [สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)]
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)]

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด