หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ.  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎระเบียบทางวินัย   
โครงการสำคัญ  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
กลุ่มประเมินฯ  
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

 

 


ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ข่าวเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ และตำแหน่งฯ   24 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 6812 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญฯ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 4442 )
การดำเนินการกรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   22 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 5664 )
ตรวจสอบข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ รอบ 1 ต.ค. 2557   19 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 7501 )
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 3817 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งจพง.การเงินฯ ปฏิบัติงานและตำแหฯ   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 35052 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม   15 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 11657 )
ระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พ.ศ. 2557   12 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 5834 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ สมรรถนะและสอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 10230 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชากาฯ   9 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 10732 )
ประกาศโควตา รอบ 1 ตุลาคม 2557   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 20801 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ   1 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 10454 )
ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลปี 2557   31 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6450 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับฯ   30 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 3969 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ (เพิ่มเติม)   30 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 3528 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2557   29 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 3611 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   29 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6059 )
ข่าวสำนัก ก.ศ. (รับโอนข้าราชการ)   29 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 7134 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2557   28 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 8178 )
คำสั่งเกษียณก่อนกำหนดปี 2557   28 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 4940 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2557   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6544 )
คำสั่งปรับเงินเดือนแรกบรรจุ สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรมที่บรรจุตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ถึง เดือฯ   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 14019 )
เตรียมการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ต.ค. 2557   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 8858 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 9119 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2557   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6698 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกาฯ   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 3797 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ (เพิ่ฯ   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 3128 )
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินรางวัล ปี2557   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 12341 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และชำนาญการพิฯ   19 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 5920 )
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการศาลยุติธรรม   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 4479 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 7393 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง   15 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 5119 )
รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ   14 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 22654 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ   8 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 9010 )
แนวทางการดำเนินการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 ตุลาคม 2557   8 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 6543 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัฯ   1 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 27625 )
การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบตุลาคม 2557   1 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 15334 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ เข้ารับคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   30 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 5974 )
ประกาศสอบคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับชำนาญการ   19 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 16719 )
ประกาศสอบคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับฯ   19 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10566 )
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งจพง.การเงินฯปฏิบัติงานและตำแหน่งจนท.ศาลฯปฏิบัติงาน   18 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 71084 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   18 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 5468 )
ประกาศเกษียณอายุราชการ ปี 2558(เกษียณวันที่ 1 ตุลาคม 2558)   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10469 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2557   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 8499 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 13422 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชากาฯ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10975 )
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี พ.ศ. 2557   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 6188 )
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณก่อนกำหนด พ.ศ. 2557   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 4035 )
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เม.ย. 57 (เพิ่มเติม)   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 8542 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 8095 )
ประกาศรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557   2 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 10312 )
ประกาศร้อยละ และประกาศดีเด่น ดีมาก (ผู้อำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง)   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 7914 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาฯ   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 4116 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)   24 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 3535 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง เลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม (ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ)   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 7565 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 25888 )
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๕๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 8288 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๔)   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5496 )
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม (เพิ่มเติม)   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5359 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ฯ   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 100551 )
ว 30 (ป) เรื่องแนวทางปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราฯ   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 5158 )
กำหนดการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   24 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 12510 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2557 (ก.ศ.สัญจร)   12 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 6100 )
แนวทาวการดำเนินการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 ตุลาคม 2557   8 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 507 )
แนวทาวการดำเนินการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 ตุลาคม 2557   8 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 1403 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2557   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 6148 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าทีฯ   20 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 6380 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2557   17 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5951 )
รายชื่อข้าราชการที่รับราชการมาครบ 25 ปี เพื่อเสนอขอ ร.จ.พ.   10 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 4197 )
คำสั่งให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ   4 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 18562 )
กำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม   2 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 11098 )
ข่าวย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 49499 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการ ระดับต้น   23 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 7808 )
คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ระดับชำนาญงาน   23 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 7462 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2557   21 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6880 )
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2557   20 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6635 )
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2556   16 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 9611 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 10754 )
ค่าตอบแทนพิเศษ รอบ 1 เม.ย. 57   8 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 15725 )
รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดัฯ   7 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 6447 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้ฯ   6 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 8737 )
ข่าวการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2557 (เพิ่มเติม)   1 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 22289 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)