สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

การดำเนินการทางวินัย
วินัยข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
 1. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๗ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 5. คำอธิบายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
 6. แบบบันทึกถ้อยคำของพยาน (แบบดว. ๓)
 7. แบบบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบดว. ๔)
 8. แบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบดว. ๕)
 9. แบบรายงานการสอบสวน (แบบดว. ๖)
 10. แผนผังการดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ. พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

วินัยข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (การดำเนินการก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
 1. แผนผังการดำเนินการทางวินัย
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
 3. กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 4. กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ
 5. กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ ว่าด้วยความผิดปรากฎชัดแจ้ง
 6. กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
 7. หนังสือสำนักงานศาลที่ ศย ๐๐๔/ว ๕๔

วินัยลูกจ้างและพนักงานราชการ
 1. คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ๘๙๐/๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
 3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยพนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 1. คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ๑๑๘/๒๕๔๕ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย
 2. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑ (ใช้กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
 3. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑ (ใช้กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
 4. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 5. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้าราชการ) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 6. ตัวอย่าง บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒) (ให้แจ้งเฉพาะการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕)
 7. บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓)
 8. รายงานการสอบสวน (แบบ สว.๖) ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
 9. ตัวอย่าง คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ลูกจ้าง)
 10. ตัวอย่าง คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ลูกจ้าง)

การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
 1. แผนผังการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
 2. แผนผังการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
 3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)

การร้องทุกข์
 1. กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๒ ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือ แก้ความคับข้องใจ
 3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ เรื่อง วิธีการก่อนการดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 2. แนวการลงโทษทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙
 3. แนวการลงโทษลูกจ้างสำนักงานศาลยุติธรรม
 4. น้ำตาบนเส้นทางการลงโทษ
 5. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๗ (ป) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 6. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ว ๗๕ (ป) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 7. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๑
 8. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๒
 9. สิง่ที่ส่งมาด้วยตาม ว ๗๕ (ป) ลำดับที่ ๓
 10. คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑

คู่มือมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
คู่มือมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. คู่มือมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
ระเบียบ ก.ศ.
พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 2. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 4. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 5. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551
 10. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
 11. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
 12. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559
 13. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การอ้างถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้หมายถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ 3/2544 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 10 ลงมา พ.ศ. 2544
 3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่องการเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2535) เทียบกับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2551) พ.ศ. 2552
 4. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชกฤษฎีกาการจ่างเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือเวียน
  หนังสือเวียนปฏิบัติ
 1. ที่ ศย 004/28 (ป) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 การใช้บังคับระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2559 และ ระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ พ.ศ. 2559

 2. หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
 3. ที่ ศย 003/ว 14 (ป) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเลือกกรรมการหรืออนุกรรมการใดๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 17 วรรคสี่
 4. ที่ ศย 003/ว 95 (ป) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการหาเสียง

ระเบียบ
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม‏
รายงานการประชุม [สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)]
  2560
  ครั้งที่ 1/2560
  ครั้งที่ 2/2560
  ครั้งที่ 3/2560
  2558
  ครั้งที่ 1/2558
  ครั้งที่ 2/2558
  ครั้งที่ 3/2558
  ครั้งที่ 4/2558
  ครั้งที่ 5/2558
  ครั้งที่ 6/2558
  ครั้งที่ 7/2558
  ครั้งที่ 8/2558
  ครั้งที่ 9/2558
  ครั้งที่ 10/2558
  ครั้งที่ 11/2558
  ครั้งที่ 12/2558
  ครั้งที่ 13/2558
  ครั้งที่ 14/2558
  ครั้งที่ 15/2558
  ครั้งที่ 16/2558
  ครั้งที่ 17/2558
  ครั้งที่ 18/2558
  2557
  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557
  ครั้งที่ 3/2557
  ครั้งที่ 4/2557
  ครั้งที่ 5/2557
  ครั้งที่ 6/2557
  ครั้งที่ 7/2557
  ครั้งที่ 8/2557
  ครั้งที่ 9/2557
  ครั้งที่ 10/2557
  ครั้งที่ 11/2557
  ครั้งที่ 12/2557
  ครั้งที่ 13/2557
  ครั้งที่ 14/2557
  ครั้งที่ 15/2557
  ครั้งที่ 16/2557
  ครั้งที่ 17/2557
  ครั้งที่ 18/2557
  ครั้งที่ 19/2557
  ครั้งที่ 20/2557
  ครั้งที่ 21/2557
  2556
  ครั้งที่ 1/2556
  ครั้งที่ 2/2556
  ครั้งที่ 3/2556
  ครั้งที่ 4/2556
  ครั้งที่ 5/2556
  ครั้งที่ 6/2556
  ครั้งที่ 7/2556
  ครั้งที่ 8/2556
  ครั้งที่ 9/2556
  ครั้งที่ 10/2556
  ครั้งที่ 11/2556
  ครั้งที่ 12/2556
  ครั้งที่ 13/2556
  ครั้งที่ 14/2556
  ครั้งที่ 15/2556
  ครั้งที่ 16/2556
  ครั้งที่ 17/2556
  ครั้งที่ 18/2556
  ครั้งที่ 19/2556
  ครั้งที่ 20/2556
  ครั้งที่ 21/2556
  ครั้งที่ 22/2556
  2555
  ครั้งที่ 1/2555
  ครั้งที่ 2/2555
  ครั้งที่ 3/2555
  ครั้งที่ 4/2555
  ครั้งที่ 5/2555
  ครั้งที่ 6/2555
  ครั้งที่ 7/2555
  ครั้งที่ 8/2555
  ครั้งที่ 9/2555
  ครั้งที่ 10/2555
  ครั้งที่ 11/2555
  ครั้งที่ 12/2555
  ครั้งที่ 13/2555
  ครั้งที่ 14/2555
  ครั้งที่ 15/2555
  ครั้งที่ 16/2555
  ครั้งที่ 17/2555
  ครั้งที่ 18/2555
  ครั้งที่ 19/2555
  2554
  ครั้งที่ 1/2554
  ครั้งที่ 2/2554
  ครั้งที่ 3/2554
  ครั้งที่ 4/2554
  ครั้งที่ 5/2554
  ครั้งที่ 6/2554
  ครั้งที่ 7/2554
  ครั้งที่ 8/2554
  ครั้งที่ 9/2554
  ครั้งที่ 10/2554
  ครั้งที่ 11/2554
  ครั้งที่ 13/2554
  ครั้งที่ 14/2554
  ครั้งที่ 15/2554
  ครั้งที่ 16/2554
  ครั้งที่ 17/2554
  2553
  ครั้งที่ 1/2553
  ครั้งที่ 2/2553
  ครั้งที่ 3/2553
  ครั้งที่ 4/2553
  ครั้งที่ 5/2553
  ครั้งที่ 6/2553
  ครั้งที่ 7/2553
  ครั้งที่ 8/2553
  ครั้งที่ 9/2553
  ครั้งที่ 10/2553
  ครั้งที่ 11/2553
  ครั้งที่ 12/2553
  ครั้งที่ 13/2553
  ครั้งที่ 14/2553
  ครั้งที่ 15/2553
  ครั้งที่ 16/2553
  2552
  ครั้งที่ 1/2552
  ครั้งที่ 2/2552
  ครั้งที่ 3/2552
  ครั้งที่ 4/2552
  ครั้งที่ 5/2552
  ครั้งที่ 6/2552
  ครั้งที่ 7/2552
  ครั้งที่ 8/2552
  ครั้งที่ 9/2552
  ครั้งที่ 10/2552
  ครั้งที่ 11/2552
  ครั้งที่ 12/2552
  ครั้งที่ 13/2552
  ครั้งที่ 14/2552
  2551
  ครั้งที่ 1/2551
  ครั้งที่ 2/2551
  ครั้งที่ 3/2551
  ครั้งที่ 4/2551
  ครั้งที่ 5/2551
  ครั้งที่ 6/2551
  ครั้งที่ 7/2551
  ครั้งที่ 8/2551
  ครั้งที่ 9/2551
  ครั้งที่ 10/2551
  ครั้งที่ 11/2551
  ครั้งที่ 12/2551
  2550
  ครั้งที่ 1/2550
  ครั้งที่ 2/2550
  ครั้งที่ 3/2550
  ครั้งที่ 4/2550
  ครั้งที่ 5/2550
  ครั้งที่ 6/2550
  ครั้งที่ 7/2550
  ครั้งที่ 8/2550
  ครั้งที่ 9/2550
  ครั้งที่ 11/2550
  ครั้งที่ 12/2550
  ครั้งที่ 13/2550
  ครั้งที่ 14/2550
  ครั้งที่ 15/2550
  ครั้งที่ 16/2550
  ครั้งที่ 17/2550
  ครั้งที่ 18/2550
  2549
  ครั้งที่ 1/2549
  ครั้งที่ 2/2549
  ครั้งที่ 3/2549
  ครั้งที่ 4/2549
  ครั้งที่ 5/2549
  ครั้งที่ 6/2549
  ครั้งที่ 7/2549
  ครั้งที่ 8/2549
  ครั้งที่ 9/2549
  ครั้งที่ 10/2549
  ครั้งที่ 12/2549
  ครั้งที่ 13/2549
  ครั้งที่ 14/2549
  ครั้งที่ 15/2549
  ครั้งที่ 16/2549
  ครั้งที่ 17/2549
  ครั้งที่ 18/2549
  ครั้งที่ 19/2549
  ครั้งที่ 20/2549
  2548
  ครั้งที่ 1/2548
  ครั้งที่ 2/2548
  ครั้งที่ 3/2548
  ครั้งที่ 4/2548
  ครั้งที่ 5/2548
  ครั้งที่ 6/2548
  ครั้งที่ 7/2548
  ครั้งที่ 8/2548
  ครั้งที่ 9/2548
  ครั้งที่ 10/2548
  ครั้งที่ 11/2548
  ครั้งที่ 12/2548
  ครั้งที่ 13/2548
  ครั้งที่ 14/2548
  ครั้งที่ 16/2548
  ครั้งที่ 17/2548
  ครั้งที่ 18/2548
  ครั้งที่ 19/2548
  ครั้งที่ 20/2548
  ครั้งที่ 21/2548
  2559
  ครั้งที่ 1/2559
  ครั้งที่ 2/2559
  ครั้งที่ 3/2559
  ครั้งที่ 4/2559
  ครั้งที่ 5/2559
  ครั้งที่ 6/2559
  ครั้งที่ 7/2559
  ครั้งที่ 8/2559
  ครั้งที่ 9/2559
  ครั้งที่ 10/2559
  ครั้งที่ 11/2559
  ครั้งที่ 12/2559
  ครั้งที่ 13/2559
  ครั้งที่ 14/2559
  ครั้งที่ 15/2559
  ครั้งที่ 16/2559
  ครั้งที่ 17/2559
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)]
  2560
  ครั้งที่ 1/2560
  ครั้งที่ 2/2560
  ครั้งที่ 3/2560
  ครั้งที่ 4/2560
  ครั้งที่ 5/2560
  ครั้งที่ 6/2560
  2559
  ครั้งที่ 1/2559
  ครั้งที่ 2/2559
  ครั้งที่ 3/2559
  ครั้งที่ 4/2559
  ครั้งที่ 5/2559
  ครั้งที่ 6/2559
  ครั้งที่ 7/2559
  ครั้งที่ 8/2559
  ครั้งที่ 9/2559
  ครั้งที่ 10/2559
  ครั้งที่ 11/2559
  ครั้งที่ 12/2559
  ครั้งที่ 13/2559
  ครั้งที่ 14/2559
  ครั้งที่ 15/2559
  ครั้งที่ 16/2559
  ครั้งที่ 17/2559
  2558
  ครั้งที่ 1/2558
  ครั้งที่ 2/2558
  ครั้งที่ 3/2558
  ครั้งที่ 4/2558
  ครั้งที่ 5/2558
  ครั้งที่ 6/2558
  ครั้งที่ 7/2558
  ครั้งที่ 8/2558
  ครั้งที่ 9/2558
  ครั้งที่ 10/2558
  ครั้งที่ 11/2558
  ครั้งที่ 12/2558
  ครั้งที่ 13/2558
  ครั้งที่ 14/2558
  ครั้งที่ 15/2558
  ครั้งที่ 16/2558
  ครั้งที่ 17/2558
  ครั้งที่ 18/2558
  2557
  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557
  ครั้งที่ 3/2557
  ครั้งที่ 4/2557
  ครั้งที่ 5/2557
  ครั้งที่ 6/2557
  ครั้งที่ 7/2557
  ครั้งที่ 8/2557
  ครั้งที่ 9/2557
  ครั้งที่ 10/2557
  ครั้งที่ 11/2557
  ครั้งที่ 12/2557
  ครั้งที่ 13/2557
  ครั้งที่ 14/2557
  ครั้งที่ 15/2557
  ครั้งที่ 16/2557
  ครั้งที่ 17/2557
  ครั้งที่ 18/2557
  ครั้งที่ 19/2557
  ครั้งที่ 20/2557
  ครั้งที่ 21/2557
  2556
  ครั้งที่ 1/2556
  ครั้งที่ 2/2556
  ครั้งที่ 3/2556
  ครั้งที่ 4/2556
  ครั้งที่ 6/2556
  ครั้งที่ 7/2556
  ครั้งที่ 8/2556
  ครั้งที่ 9/2556
  ครั้งที่ 10/2556
  ครั้งที่ 11/2556
  ครั้งที่ 12/2556
  ครั้งที่ 13/2556
  ครั้งที่ 14/2556
  ครั้งที่ 15/2556
  ครั้งที่ 16/2556
  ครั้งที่ 17/2556
  ครั้งที่ 18/2556
  ครั้งที่ 19/2556
  ครั้งที่ 20/2556
  ครั้งที่ 21/2556
  ครั้งที่ 22/2556
  2555
  ครั้งที่ 1/2555
  ครั้งที่ 2/2555
  ครั้งที่ 3/2555
  ครั้งที่ 4/2555
  ครั้งที่ 5/2555
  ครั้งที่ 6/2555
  ครั้งที่ 7/2555
  ครั้งที่ 8/2555
  ครั้งที่ 9/2555
  ครั้งที่ 10/2555
  ครั้งที่ 11/2555
  ครั้งที่ 12/2555
  ครั้งที่ 13/2555
  ครั้งที่ 14/2555
  ครั้งที่ 15/2555
  ครั้งที่ 16/2555
  ครั้งที่ 17/2555
  ครั้งที่ 18/2555
  ครั้งที่ 19/2555
  2554
  ครั้งที่ 1/2554
  ครั้งที่ 2/2554
  ครั้งที่ 3/2554
  ครั้งที่ 4/2554
  ครั้งที่ 5/2554
  ครั้งที่ 6/2554
  ครั้งที่ 7/2554
  ครั้งที่ 8/2554
  ครั้งที่ 9/2554
  ครั้งที่ 10/2554
  ครั้งที่ 11/2554
  ครั้งที่ 12/2554
  ครั้งที่ 13/2554
  ครั้งที่ 14/2554
  ครั้งที่ 15/2554
  ครั้งที่ 16/2554
  ครั้งที่ 17/2554
  2553
  ครั้งที่ 1/2553
  ครั้งที่ 2/2553
  ครั้งที่ 3/2553
  ครั้งที่ 4/2553
  ครั้งที่ 5/2553
  ครั้งที่ 6/2553
  ครั้งที่ 7/2553
  ครั้งที่ 8/2553
  ครั้งที่ 9/2553
  ครั้งที่ 10/2553
  ครั้งที่ 11/2553
  ครั้งที่ 12/2553
  ครั้งที่ 13/2553
  ครั้งที่ 14/2553
  ครั้งที่ 15/2553
  ครั้งที่ 16/2553
  2552
  ครั้งที่ 1/2552
  ครั้งที่ 2/2552
  ครั้งที่ 3/2552
  ครั้งที่ 4/2552
  ครั้งที่ 5/2552
  ครั้งที่ 6/2552
  ครั้งที่ 7/2552
  ครั้งที่ 8/2552
  ครั้งที่ 9/2552
  ครั้งที่ 10/2552
  ครั้งที่ 11/2552
  ครั้งที่ 12/2552
  ครั้งที่ 13/2552
  ครั้งที่ 14/2552
  2551
  ครั้งที่ 1/2551
  ครั้งที่ 2/2551
  ครั้งที่ 3/2551
  ครั้งที่ 4/2551
  ครั้งที่ 5/2551
  ครั้งที่ 6/2551
  ครั้งที่ 7/2551
  ครั้งที่ 8/2551
  ครั้งที่ 9/2551
  ครั้งที่ 10/2551
  ครั้งที่ 11/2551
  ครั้งที่ 12/2551
  2550
  ครั้งที่ 1/2550
  ครั้งที่ 2/2550
  ครั้งที่ 3/2550
  ครั้งที่ 4/2550
  ครั้งที่ 5/2550
  ครั้งที่ 6/2550
  ครั้งที่ 7/2550
  ครั้งที่ 8/2550
  ครั้งที่ 9/2550
  ครั้งที่ 10/2550
  ครั้งที่ 11/2550
  ครั้งที่ 12/2550
  ครั้งที่ 13/2550
  ครั้งที่ 14/2550
  ครั้งที่ 15/2550
  ครั้งที่ 16/2550
  ครั้งที่ 17/2550
  ครั้งที่ 18/2550
  2549
  ครั้งที่ 1/2549
  ครั้งที่ 2/2549
  ครั้งที่ 3/2549
  ครั้งที่ 4/2549
  ครั้งที่ 5/2549
  ครั้งที่ 6/2549
  ครั้งที่ 7/2549
  ครั้งที่ 8/2549
  ครั้งที่ 9/2549
  ครั้งที่ 10/2549
  ครั้งที่ 12/2549
  ครั้งที่ 13/2549
  ครั้งที่ 14/2549
  ครั้งที่ 15/2549
  ครั้งที่ 16/2549
  ครั้งที่ 17/2549
  ครั้งที่ 18/2549
  ครั้งที่ 19/2549
  ครั้งที่ 20/2549
  2548
  ครั้งที่ 1/2548
  ครั้งที่ 2/2548
  ครั้งที่ 3/2548
  ครั้งที่ 4/2548
  ครั้งที่ 5/2548
  ครั้งที่ 6/2548
  ครั้งที่ 7/2548
  ครั้งที่ 8/2548
  ครั้งที่ 9/2548
  ครั้งที่ 10/2548
  ครั้งที่ 11/2548
  ครั้งที่ 12/2548
  ครั้งที่ 13/2548
  ครั้งที่ 14/2548
  ครั้งที่ 15/2548
  ครั้งที่ 16/2548
  ครั้งที่ 17/2548
  ครั้งที่ 18/2548
  ครั้งที่ 19/2548
  ครั้งที่ 20/2548
  ครั้งที่ 21/2548