หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
รายงานการประชุม ก.ศ.  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎระเบียบทางวินัย   
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม  
แนวทางการบริหารงานบุคคล  
โครงการสำคัญ  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มประเมินฯ  
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

รายงานการประชุม ก.ศ.

รายงานการประชุม ก.ศ. ปี 2557

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 ม.ค. 57
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2557 วันที 22 ม.ค.57
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2557 วันที 12 ก.พ. 57รายงานการประชุม ก.ศ. ปี
2556

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 9 ม.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 ม.ค. 56 (ก.ศ.สัญจร)
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 6 ก.พ. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 13 ก.พ. 56 
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 14 มี.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 27 มี.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 3 เม.ย. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 24 เม.ย. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 10.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 31.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 7 มิ.ย. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 21 มิ.ย. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 26.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2556 วันที่ 31.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 16.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2556 วันที่ 22.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2556 วันที่ 5.ย. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 18/2556 วันที่ 18.ย. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 19/2556 วันที่ 30.ค. 56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 20/2556 วันที่ 7 พ.ย56
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 21/2556 วันที่ 28 พ.ย. 56

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 11 ธ.ค. 56 

รายงานการประชุม ก.ศ. ปี 2555

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 12 ม.ค. 55 
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 2 ก.พ. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 16 ก.พ. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 8 มี.ค. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 29 มี.ค. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 26 เม.ย. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 11 พ.ค. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 31 พ.ค. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 14 มิ.ย. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 29 มิ.ย. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 19 ก.ค. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 9 ส.ค. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 28 ส.ค. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2555 วันที่ 14 ก.ย. 55 (ก.ศ.สัญจร)
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2555 วันที่ 25 ก.ย. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2555 วันที่ 18 ต.ค. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2555 วันที่ 8 พ.ย. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 18/2555 วันที่ 29 พ.ย. 55
รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 19/2555 วันที่ 19 ธ.ค. 55

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ปี 2554

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 ม.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 ก.พ. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 10 มี.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 24 มี.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 20 เม.ย. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 24 พ.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 9 มิ.ย. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 27 มิ.ย. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 13 ก.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 29 ก.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 17.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 1 ก.ย. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2554 วันที่ 20 ก.ย. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2554 วันที่ 13 ต.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2554 วันที่ 24 พ.ย. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2554 วันที่ 1 ธ.ค. 54

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2554 วันที่ 22 ธ.ค. 54

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ปี 2553

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 14 ม.ค. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 28 ม.ค. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 11 ก.พ. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 4 มี.ค. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 8 เม.ย. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 20 เม.ย. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 24 พ.ค. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 17 มิ.ย. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 22 ก.ค. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 18 ส.ค. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 9 ก.ย. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 23 ก.ย. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2553 วันที่ 21 ต.ค. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2553 วันที่ 18 พ.ย. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2553 วันที่ 9 ธ.ค. 53

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2553 วันที่ 23 ธ.ค. 53

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ปี 2552

- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2552
- รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2552

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ปี 2551

 

- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 1/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 2/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 3/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 4/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 5/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 6/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 7/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 8/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 9/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 10/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 11/2551
- รายงานการประชุม ก.ศ ครั้งที่ 12/2551

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ปี 2550

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 18/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 09/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 08/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 07/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 06/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 05/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 04/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 03/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 02/2550

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 01/2550

 

 
รายงานการประชุม
 ก.ศ. ปี 2549


รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 20/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 19/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 18/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 09/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 08/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 07/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 06/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 05/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 04/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 03/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 02/2549

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 01/2549

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ปี 2548

 

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 21/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 20/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 19/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 18/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 09/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 08/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 07/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 06/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 05/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 04/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 03/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 02/2548

รายงานการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 01/2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 30776