หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
รายงานการประชุม ก.ศ.  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎระเบียบทางวินัย   
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม  
แนวทางการบริหารงานบุคคล  
โครงการสำคัญ  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มประเมินฯ  
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ระบบจำแนกตำแหน่ง

สถานที่และชื่อตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
 

 สายใน

 สายตรง

 มือถือ

 โทรสาร

ผู้อำนวยการ
นางสุนี  บุญญะโสภัต

1255

0-2512-2934

-
0-2541-2190
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
นางวนิดา  กิจปราชญ์

 1256

0-2512-5616

 -

0-2512-8097

กลุ่มตำแหน่งและอัตรากำลัง
นางสาวเจริญทิพย์ อริยะสินสมบูรณ์

 1255

0-2541-2028

 -

0-2541-2190

กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
นางสาววิภาวรรณ หลีศิริ

 1284

0-2541-2253

0-2541-2333

กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล
นายวิทยา วีระประดิษฐ์ 

 1283

0-2541-2342

0-2541-2342

กลุ่มวิชาการงานบุคคล
นางสาวดวงดาว พิกุลเงิน 

 -

0-2512-8252

 -

0-2512-8098

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ ก.ศ.
นางอำไพ   แผ้วกิ่ง

 1256

0-2512-8463

08-9279-7971

0-2512-8463

กลุ่มวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
นายกบิลพล แตงผลดก 

 1291

0-2512-4741

 -

0-2512-4741

 

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
(OFFICE OF THE COMMISSION FOR JUDICIAL SERVICE)
อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก 
เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ    10900
โทร. 0 2541 2284-91 (1255,1256,1291)
web site: http://www.ojoc.coj.go.th

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 698