หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ผู้กำกับดูแล สำนัก ก.ศ.  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
การดำเนินการทางวินัย  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

คู่มือและตัวอย่าง


แนวทางการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม
เอกสารประกอบหมายเลข 1 ถึง 11

การแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการและแนวทางในการพิจารณาผลงาน [ว91(ป)]

การซักซ้อมความเข้าใจในการขอประเมินบุคคลฯ ตาม ว91(ป)/2554

การเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการฯ [ว115(ป)]

แนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน [ว96(ป)]

แนวทางการพิจารณาผลงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) [ว66(ป)/2556]

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้ได้เงินค่าตอบแทนพิเศษ

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 35582