หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
กฎ ระเบียบ การดำเนินการทางวินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ระบบจำแนกตำแหน่ง

สถานที่และชื่อตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
 

 สายใน

 สายตรง

 มือถือ

 โทรสาร

ผู้อำนวยการ
นางสุนี  บุญญะโสภัต

1255

0-2512-2934

-
0-2541-2190
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
นางวนิดา  กิจปราชญ์

 1256

0-2512-5616

 -

0-2512-8097

กลุ่มตำแหน่งและอัตรากำลัง
นางสาวเจริญทิพย์ อริยะสินสมบูรณ์

 1255

0-2541-2028

 -

0-2541-2190

กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
นางสาววิภาวรรณ หลีศิริ

 1284

0-2541-2253

0-2541-2333

กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล
นายวิทยา วีระประดิษฐ์ 

 1283

0-2541-2342

0-2541-2342

กลุ่มวิชาการงานบุคคล
นางสาวดวงดาว พิกุลเงิน 

 -

0-2512-8252

 -

0-2512-8098

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ ก.ศ.
นางอำไพ   แผ้วกิ่ง

 1256

0-2512-8463

08-9279-7971

0-2512-8463

กลุ่มวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
นายกบิลพล แตงผลดก 

 1291

0-2512-4741

 -

0-2512-4741

 

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
(OFFICE OF THE COMMISSION FOR JUDICIAL SERVICE)
อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก 
เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ    10900
โทร. 0 2541 2284-91 (1255,1256,1291)
web site: http://www.ojoc.coj.go.th

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4057