หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ผู้กำกับดูแล สำนัก ก.ศ.  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
การดำเนินการทางวินัย  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวงานราชการ

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมษายน 2557

1.โควตาข้าราชการศาลยุติธรรม (อัพเดทวันที่  9 เมษายน 2557 เวลา 22.000 น.)
2.อัตราเงินเดือนของข้าราชการ (อัพเดทวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 22.00 น.)
3. โควตาลูกจ้างประจำและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (อัพเดท 13 มี.ค. 2557)
กลุ่มประเมินจะอัพเดทข้อมูลอีกครั้งใ  นวันที่ 21 มี.ค. 57 เวลา 17.00

คำสั่งปรับชดเชย 1 มกราคม 2557 (บัญชีแนบท้ายตรวจสอบทางอีเมลของหน่วยงาน)
1. ข้าราชการ ศย ที่ 240/2557
2. ปรับปรุงคำสั่งเงินเดือนของข้าราชการ ศย ที่ 241/2557 (ถ้ามี)
3. คำสั่งเงินเดือนเต็มขั้นเฉพาะรายของข้าราชการ ศย ที่ 242/2557 (ถ้ามี)
4. ลูกจ้างประจำ ศย ที่ 243/2557
5. พนักงานราชการศาลยุติธรรม ศย ที่ 244/2557
ประมวลคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)

ว 280 เลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2556


แบบยืนยันการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายละเอียด)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (รายละเอียด)
หนังสือรับรองทายาท (รายละเอียด)

แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ ขร)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมษายน 2556
(ว 188 ลงวันที่  11 มีนาคม 2556)
-โควต้าข้าราชการศาลยุติธรรม (รายละเอียด)  21/03/56 15.25
- โควต้าลูกจ้างประจำ (รายละเอียด) 15/03/56 10.48
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 (ดูประกอบการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 56) รายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------

แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ 7128)
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

คู่มือข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น 2556 (รายละเอียด)

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน (รายละเอียด)

คู่มือการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. พร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ e - pension (รายละเอียด)

ว 87 (ป) เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (รายละเอียด) (รายละเอียด2)

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง (รายละเอียด)
ว 592 การเตรียมการเพื่อจัดทำคำสั่งเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แบบฟอร์มแนบท้ายหนังสือ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม  2555
-โควต้าข้าราชการศาลยุติธรรม UPDATE 28/08/2555 (14.15 น.) ตรวจสอบด่วน
-โควต้าลูกจ้างประจำ

ว 51 (ป) หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการตุลาการ
แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม

 ว 3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ว 39 (ป) แนวทางการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของศาลยุติธรรมที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนารับรอง
แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
หนังสือรับรอง
ใบสมัคร
แบบขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนารับรอง(สำหรับตุลาการ)
แบบขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนารับรอง(สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำรอบ 1 เมษายน 2555 10 เม.ย. 55 (ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง)
 - โควต้าข้าราชการ
 - โควต้าลูกจ้างประจำ
ฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2555


ว 205 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำรอบ 1 เม.ย. 2555
 - โควต้าข้าราชการ
 - โควต้าลูกจ้างประจำ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

คู่มือเลื่อนเงินเดือน

การขอพระราชทานเครื่องราชฯ สำหรับผู้ประนีประนอมศาล ว ๑๔(ป)

 - แบบรับรองผลงาน
 - แบบกรณีพิเศษ
 - หลักการผู้ประนีประนอม
 - ตารางเสนอขอ

ว 192 แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไปบรรยาย สอน อบรม ทบทวนความรู้ หรือเข้าประชุมสัมมนา อภิปราย
 
ว 68 แนวทางการดำเนินการเรื่องบำเหน็จตกทอด

ขั้นตอนการยื่นเรื่องบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญศาลยุติธรรมถึงแก่ความตาย

การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- กำหนดอัตราเงินสมทบ
- กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โควตาของลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2554 (ล่าสุด)

รายงานข้าราชการปฏิบัติราชการครบ 30 ปี

โควตาของข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำรอบ 1 ตุลาคม 2554  
(14 ต.ค. 54)


-------------------------------------------------------------------------
โควตาของลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2554  (7 ก.ย.54)
แบบ ลข.1
แบบ ลข.2


==========================================
แจ้งเปลี่ยนแปลงฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนใหม่สำหรับการประเมินผลของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ (ฐานในการคำนวณใหม่)

พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔


----------------------------------------------------------------------------

ที่ ศย ๐๐๔/ว ๔๘๗

 

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศาลยุติธรรม (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)   ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ตรวจสอบได้จาก
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว1 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554  


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 เมษายน 2554
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับประเภทบริหาร และอำนวยการ

ประกอบด้วยแบบฟอร์ม งด.1/1, งด.2/1, งด.2/2, งด. 3 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับประเภทวิชาการ และทั่วไป
ประกอบด้วยแบบฟอร์ม งด.1/2, งด.2/1, งด.2/2, งด. 3 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับประเภทวิชาการ และทั่วไป (ทดลองราชการ)
ประกอบด้วยแบบฟอร์ม งด.1/2, งด.2/1, งด.2/2, งด. 3 
แบบสรุปผลการจัดสรรวงเงินสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม - แบบฟอร์ม งด.4 
และสูตรในการคำนวณ
 
--> ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในแต่ละรอบการประเมิน

หนังสือเวียน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์   (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 
บัญชีคุณสมบัติ แบบ นร. 1 แบบ นร. 2 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกา (เพิ่มเติม)
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ

=>  ศย 004/ว 105 (ป) การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม
=>  ตัวอย่างตัวชี้วัด

=>  แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ
    ----------------------------------------------------------------------------
-
---------------------------------------------------------------------------
-
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง และกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 - 4 ของลูกจ้างประจำ
- บัญชีโครงสร้าง
- บัญชีอัตราขั้นต่ำ - ขั้นสูง

----------------------------------------------------------------------------ศย 004/ว 31 (ป) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม


ศย 004/ว 268 เรื่อง กำหนดการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ศย 004/ว 20(ป) เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ศย 004/ว76 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการศาลยุติธรรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน    

  การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ
               - หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 232 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

               - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 205 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

               - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 217 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552

               - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552

               - รายชื่อหน่วยงานย่อย 

               - รายชื่อหน่วยงานย่อย (เพิ่มเติม)

  คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 - บัญชีเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ  


==>> หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด (ว 194/2554 กรมบัญชีกลาง)

==>> กฎกระทรวง -- บำเหน็จค้ำประกัน  - ว 101(ป)

==>>
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓  (ว 215/2554 กรมบัญชีกลาง) 


==>> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบฟอร์มต่างๆ
- เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ
-เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จปกติ/ บำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)
- แบบทะเบียนประวัติพนักงานราชการศาลยุติธรรม 
ศย 004/ว39 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานราชการศาลยุติธรรม  
- ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข.
- แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือ เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ(แบบ 5300)
- แบบขอรับบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย(แบบ 5309)
- แบบขอรับบำเหน็จปกติและหรือบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง(แบบ 5313)
- แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง(แบบ 5316)
- ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฎิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก(แบบ 5302)
- แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/บำนาญ ถึงแก่ความตาย
        -  แบบที่ 1 / แบบที่ 2
- แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
- แบบบันทึกถ้อยคำ (คู่สมรสของผู้ตาย)
- แบบบันทึกถ้อยคำ (บุตรของผู้ตาย)
- แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์
- แบบ สรจ 
            1/2/3/4/5/6/7/8/10/11/12
- หนังสือยินยอมให้หักเงินบำเหน็จตกทอดเพื่อชำระหนี้เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๖ เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๔ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

----------------------------------------------------------------------------
หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว๓๑๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งเรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   
เอกสารประกอบ
๑. แบบ งด.๕ ประกาศรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก
๒.
แบบ งด.๖ ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
๓.
แบบ งด.๗ การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน (รายบุคคล)
๔.
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการเอกสารประกอบการขอรับเงินตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๔


แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ประกาศ ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน, แบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน)

หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 004/ว 163 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 แจ้งเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างประจำ 
 -->> (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ตัวอย่างแบบ งด. 4 แบบสรุปการจัดสรรวงเงิน
หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 164 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 แจ้งเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการศาลยุติธรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2229