หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
รายงานการประชุม ก.ศ.  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎระเบียบทางวินัย   
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม  
แนวทางการบริหารงานบุคคล  
โครงการสำคัญ  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มประเมินฯ  
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

        ปกหน้า

        ปกหลัง

        สารบัญ

        ตำแหน่งประเภทบริหาร
             - นักบริหาร
             - ผู้ตรวจราชการ

        ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
             - ผู้อำนวยการ
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บรรณารักษ์)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บริหารงานออกแบบและก่อสร้าง)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)
             - ใบปะหน้า (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน)

        ตำแหน่งประเภทวิชาการ
             - เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
             - เจ้าพนักงานคดี
             - นักวิเทศสัมพันธ์
             - นักวิชาการพัสดุ
             - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
             - บรรณารักษ์
             - นักวิชาการเงินและบัญชี
             - นักทรัพยากรบุคคล
             - นักประชาสัมพันธ์
             - นักวิชาการตรวจสอบภายใน
             - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
             - นิติกร
             - สถาปนิก
             - วิศกรโยธา
             - นักจัดการงานทั่วไป

        ตำแหน่งประเภททั่วไป
             - เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
             - นายช่างศิลป์
             - เจ้าพนักงานธุรการ
             - นายช่างโยธา
             - เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
             - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


            
 

 จำนวนผู้เยี่ยมชม : 489