หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ผู้กำกับดูแล สำนัก ก.ศ.  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
การดำเนินการทางวินัย  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

        ปกหน้า

        ปกหลัง

        สารบัญ

        ตำแหน่งประเภทบริหาร
             - นักบริหาร
             - ผู้ตรวจราชการ

        ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
             - ผู้อำนวยการ
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บรรณารักษ์)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บริหารงานออกแบบและก่อสร้าง)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)
             - ใบปะหน้า (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน)

        ตำแหน่งประเภทวิชาการ
             - เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
             - เจ้าพนักงานคดี
             - นักวิเทศสัมพันธ์
             - นักวิชาการพัสดุ
             - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
             - บรรณารักษ์
             - นักวิชาการเงินและบัญชี
             - นักทรัพยากรบุคคล
             - นักประชาสัมพันธ์
             - นักวิชาการตรวจสอบภายใน
             - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
             - นิติกร
             - สถาปนิก
             - วิศกรโยธา
             - นักจัดการงานทั่วไป

        ตำแหน่งประเภททั่วไป
             - เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
             - นายช่างศิลป์
             - เจ้าพนักงานธุรการ
             - นายช่างโยธา
             - เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
             - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


            
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 11180