หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎ ระเบียบ วินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
test  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

        ปกหน้า

        ปกหลัง

        สารบัญ

        ตำแหน่งประเภทบริหาร
             - นักบริหาร
             - ผู้ตรวจราชการ

        ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
             - ผู้อำนวยการ
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บรรณารักษ์)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บริหารงานออกแบบและก่อสร้าง)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)
             - ใบปะหน้า (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน)

        ตำแหน่งประเภทวิชาการ
             - เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
             - เจ้าพนักงานคดี
             - นักวิเทศสัมพันธ์
             - นักวิชาการพัสดุ
             - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
             - บรรณารักษ์
             - นักวิชาการเงินและบัญชี
             - นักทรัพยากรบุคคล
             - นักประชาสัมพันธ์
             - นักวิชาการตรวจสอบภายใน
             - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
             - นิติกร
             - สถาปนิก
             - วิศกรโยธา
             - นักจัดการงานทั่วไป

        ตำแหน่งประเภททั่วไป
             - เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
             - นายช่างศิลป์
             - เจ้าพนักงานธุรการ
             - นายช่างโยธา
             - เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
             - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


            
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2532