หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ผล/รายงานการประชุม?ก.ศ.  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
ข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเลือกเป็นกรรมการ ก.ศ.  
กฎระเบียบทางวินัย?  
โครงการสำคัญ  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
กลุ่มประเมินฯ  
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

        ปกหน้า

        ปกหลัง

        สารบัญ

        ตำแหน่งประเภทบริหาร
             - นักบริหาร
             - ผู้ตรวจราชการ

        ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
             - ผู้อำนวยการ
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บรรณารักษ์)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บริหารงานออกแบบและก่อสร้าง)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)
             - ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)
             - ใบปะหน้า (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน)

        ตำแหน่งประเภทวิชาการ
             - เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
             - เจ้าพนักงานคดี
             - นักวิเทศสัมพันธ์
             - นักวิชาการพัสดุ
             - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
             - บรรณารักษ์
             - นักวิชาการเงินและบัญชี
             - นักทรัพยากรบุคคล
             - นักประชาสัมพันธ์
             - นักวิชาการตรวจสอบภายใน
             - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
             - นิติกร
             - สถาปนิก
             - วิศกรโยธา
             - นักจัดการงานทั่วไป

        ตำแหน่งประเภททั่วไป
             - เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
             - นายช่างศิลป์
             - เจ้าพนักงานธุรการ
             - นายช่างโยธา
             - เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
             - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


            
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2183