หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
การดำเนินการทางวินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 1514/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552
(เฉพาะกรณีของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหาร))

คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 1515/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552
(ทุกหน่วยงาน)


บัญชี 1 หมายถึง บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน
                             และระดับตำแหน่ง

บัญชี 3 หมายถึง บัญชีแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่ง

ข่าวสำนัก ก.ศ. (การบริหารงานบุคคลยุคใหม่ ใครทำอะไร อย่างไร) อ่านรายละเอียด !!!หน่วยงาน ดาวน์โหลด
 สำนักงานศาลยุติธรรม (นักบริหาร) บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักงานศาลยุติธรรม (หน่วยตรวจราชการและตรวจสอบภายใน) บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักบริหารกลางและสวัสดิการ บัญชี 1 บัญชี 3
 กองการต่างประเทศ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม บัญชี 1 บัญชี 3
 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ บัญชี 1 บัญชี 3
 กองออกแบบและก่อสร้าง บัญชี 1 บัญชี 3
 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนัการคลัง บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักระงับข้อพิพาท บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักแผนงานและงบประมาณ บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม บัญชี 1 บัญชี 3
 สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ บัญชี 1 บัญชี 3
 กองบริหารทรัพย์สิน บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักพัฒนาระบบงาน บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลฎีกา บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักประธานศาลฎีกา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 บัญชี 1
บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 8 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอุทธรณ์ภาค 9 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแพ่ง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอาญา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ บัญชี 1
บัญชี 3
 ศาลอาญากรุงเทพใต้ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแพ่งธนบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลอาญาธนบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานกลาง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 1 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 2 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 3 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 4 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 5 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 6 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 7 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 8 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแรงงานภาค 9 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลภาษีอากรกลาง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลล้มละลายกลาง บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงพระนครเหนือ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงพระนครใต้ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงธนบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพระโขนง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงดุสิต บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงปทุมวัน บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดมีนบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดลพบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงลพบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชัยบาดาล บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชัยนาท บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอ่างทอง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสระบุรี บัญชี 1 บัญชี 3

 ศาลจังหวัดปทุมธานี

บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดธัญบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนนทบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงนนทบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงสมุทรปราการ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชัยนาทแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอ่างทองแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3

 ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชลบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงชลบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพัทยา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครนายก บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดปราจีนบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสระแก้ว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดระยอง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดตราด บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดจันทบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชลบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครนายกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดจันทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดตราดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสระแก้วแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครราชสีมา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงนครราชสีมา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดบัวใหญ่ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสีคิ้ว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชัยภูมิ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดภูเขียว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนางรอง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสุรินทร์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงสุรินทร์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดรัตนบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงอุบลราชธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเดชอุดม บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดยโสธร บัญชี 1
บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชัยภูมิแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดขอนแก่น บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงขอนแก่น บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพล บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอุดรธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงอุดรธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดหนองคาย บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดบึงกาฬ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเลย บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสกลนคร บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครพนม บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดมุกดาหาร บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดมหาสารคาม บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดหนองคายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเลยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดมุกดาหารแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดมหาสารคามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงเชียงใหม่ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดฝาง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดลำปาง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงลำปาง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดแม่สะเรียง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเชียงราย บัญชี 1
บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเทิง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดน่าน บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดลำพูน บัญชี 1
บัญชี 3
 ศาลจังหวัดแพร่ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพะเยา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดน่านแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดแพร่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพะเยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพิษณุโลก บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงพิษณุโลก บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสุโขทัย บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสวรรคโลก บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดตาก บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดแม่สอด บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกำแพงเพชร บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพิจิตร บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดหล่มสัก บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครสวรรค์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงนครสวรรค์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอุทัยธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสุโขทัยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกำแพงเพชรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพิจิตรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดอุทัยธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดตากแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครปฐม บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงนครปฐม บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดราชบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงราชบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงสุพรรณบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดทองผาภูมิ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเพชรบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสมุทรสาคร บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครปฐมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเพชรบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสมุทรสาครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเกาะสมุย บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดไชยา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงนครศรีธรรมราช บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดปากพนัง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดทุ่งสง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชุมพร บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดหลังสวน บัญชี 1
บัญชี 3
 ศาลจังหวัดระนอง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกระบี่ บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพังงา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดตะกั่วป่า บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดภูเก็ต บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดชุมพรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดระนองแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพังงานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสงขลา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลแขวงสงขลา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนาทวี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดตรัง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพัทลุง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสตูล บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดปัตตานี บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดยะลา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดเบตง บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนราธิวาส บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดสตูลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3
 ศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 3จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5364