ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม


รายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556

รายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556

  บัญชีรายชื่อพนักงานราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556
                       
พนักงานราชการ

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

 
    จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
                1. นายกฤษณชัย  แก้วมณี
                2. นายจตุรงค์  ศรีระโส
                3. นายจักรพันธ์  ผกามาศ
                4. นายฉัตรชัย  พรพิมลเทพ
                5. นายชัยสิทธิ์  ภูพลผัน
                6. นายชาตรี  นูหาร
                7. นายณัฐศร  ภูมิสมบัติ
                8. นายเด่นพงษ์  วุฒิเสถียร
                9. นายทนงศักดิ์  ชำนาญ
              10. นายธนพนธ์  ยศธร
              11. นายธานินทร์  รสดี
              12. นายนิทัศ  บุญสูง
              13. นายเนรมิตร  วงศ์ตาผา
              14. นายปฏิภาณ  อุบะพรรณ
              15. นายประสิทธิ์  เสวะกะ
              16. นายปริญญาลักษณ์  รักสกุล
              17. นายพงค์ศักดิ์  รักษาแก้ว
              18. นายพงศกร  ลี้สกุลทิพย์
              19. นายพงศกร  ศรีเมือง
              20. นายพีรศักดิ์  พุทธตาล
              21. นายภมร  กาลานุสิทธิ์
              22. นายภูมินทร์  ธิวงศ์
              23. นายมันตาร์  ชัยรัตน์
             24. นายยศกร  แพงดี
             25. นายรวิสุต  นาคศรีสุข
             26. นายวสันต์  พิมพ์กิจ
             27. นายวิทยา  โพธิ์ทรง
             28. นายวีระยุทธ  ประชุมรักษ์
             29. นายศรชัย  เอื้อผลบุญ
             30. นายศรันย์  ชัยศิริ
             31. นายสนอง  ขันตรีมิตร
             32. นายสุขสันต์  ถึกสกุล
             33. นายสุวชัย  สุวรรณมณี
             34. นายอภิชาติ  ชัยวุฒิ
             35. นายอัครวัฒน์  เทพบัณฑิตย์
             36. นายอาคม  ปุณยธัญพงศ์
             37. นางสาวกฤษณา  เพ็ชรทอง
             38. นางสาวเกศสุดา  น้อยไทย
             39. นางสาวขนิษฐา  พลายเล็ก
             40. นางสาวจุรีพร  แก้วสนั่น
             41. นางสาวดวงฤดี  สถาพร
             42. นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร
             43. ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิตยา  นนท์ศิริ
             44. นางสาวเบญญาภา  ข้องม่วง
             45. นางประภาศรี  ทิมทอง
             46. นางสาวปาริชาติ  ศรีนวล
            47. นางสาวสุนีย์  คงอินทร์
 
  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
                1. นายวัชรา  สาแม
                2. นายสิทธิรักษ์  ยอดพิจิตร
                3. นายอันวา  ยะมา
                4. นายอับดลนาเซด  หนิเหม
                5. นางสาวดวงดาว  กิ่งเกษ
                6. นางรอซีดะห์  จะปะกิยา
                7. นางสาวอายีซะท์  เจะดาโอะ

    
ลูกจ้างประจำ

   ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 
    จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
            1. นายทรงฤทธิ์  ฉกาจสิริกุล
    จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
                1. นายวีระศักดิ์  พนัส
               2. นายอมร  มีนิล
    เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
                1. นายกฤติเดช  หาญรุ่งโรจน์
               2. นายยุทธ  นาวีว่อง  บัญชีรายชื่อข้าราชการเกษียณอายุผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ข้าราชการเกษียณอายุ

 ชั้นสายสะพาย
 
    มหาวชิรมงกุฎ
            1. นางสาวศิริมา  สุรอมรรัตน์
    ประถมาภรณ์ช้างเผือก
                1. นางเจิมจิต  เจริญสุข
               2. นางสาวตองอุทัย  เจิมพัฒน์
            3. นางปราณี  จิตร์อำไพ
    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
                1. นายพิเชษฐ  ศรีพลประพันธ์
               2. นายวิเชียร  สันติวัฒนธรรม


 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ข้าราชการ
 ชั้นสายสะพาย
 
    มหาวชิรมงกุฎ
                1. นายจิระศักดิ์  นันทะเสนา
                2. นายสัญชัย  สิงคารวนิช
               3. นายสิทธิพล  สิทธิมารพ
               4. นายสุรชัย  เขมะภาตะพันธ์
       5. นางสาวนนธนวนันพ์  ตั้งตรงจิตต์
               6. นางพรพิมล  จิรศิริเลิศ
    ประถมาภรณ์ช้างเผือก
                1. นายประยูร  สีสด
                2. นายพีระพงศ์  ศรีโชติ
                3. นายวงษ์ชัย  สมอินเอก
                4. นายสมศักดิ์  อินทรางกูล
                5. นางชนม์ทิตา  บัวทอง
                6. นางฎารณีย์  มาตย์ชาวนา
                7. นางทัศนีย์  รังสิกรรพุม
                8. นางนงนาถ  พัฒนา
                9. นางนันท์นภัส  จันทร์อุดม
              10. นางบุษบา  ธรรมบำรุง
             11. นางสาวพวงชมพู  โชตินุชิต
             12. นางสาวภาวนา  พิทักษ์
             13. นางรวีวรรณ  โกศลกาญจน์
             14. นางสาวรุ่งทิพย์  สุประเสริฐ
             15. นางวิมล  นุชประไพ
             16. นางวีณา  ทองใส
             17. นางสมพร  ศรีประเสริฐ
             18. นางสาวสุวัฒนา  จิตสมานกุล
             19. นางอารีวรรณ์  ไล้ทองคำ
             20. นางสาวอุไรวรรณ  ว่องกุล
    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
                1. นายชัยณรงค์  หวันหมาน
                2. นายชาญ  จอนเจ๊ก
                3. นายพจน์  เปี่ยมปัญญา
                4. นายเรวัต  กลีบตะขบ
                5. นายสมจิตร  พรหมเพศ
                6. นางเครือวรรณ์  สมอินเอก
                7. นางสาวชวัลนาถ  ทองสม
                8. นางนภาพร  ศรีมังกรแก้ว
                9. นางปทุมรัตน์  กุยแก้ว
             10. นางสาวพเยาว์  ทรงกำพล
             11. นางพรนิภา  ธนาธรรมนันท์
             12. นางสาวพัฒนี  พ่วงสมุทร์
             13. นางวริศรา  หวังกลุ่มกลาง
             14. นางสมพร  แบบประเสริฐ
             15. นางสุทธิรักษ์  ติระวัฒนประเสริฐ
             16. นางสุนิสา  ธีระสุต
             17. นางอนัญญา  ซองทอง
             18. นางอาภัสรา  แสงโสภิตประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป   :: วันที่ 31 พ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 6296 )


-